Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door time2bikevalkenburg georganiseerde fietstochten, waaronder vallen tochten met een mountainbike, E-mountainbike, racefiets, E-racefiets en de wieler clinic. Deze fietstochten zijn mogelijk zowel boven- als ondergronds.

Voorafgaand aan het vertrek zullen we gezamenlijk het eigen risico-formulier invullen.

1. Aansprakelijkheid

 • Deelname aan activiteiten van time2bikevalkenburg is volledig op eigen risico.
 • time2bikevalkenburg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk of geestelijk letsel, schade, diefstal of verlies opgelopen door, tijdens of na deelname aan de activiteiten van time2bikevalkenburg.

2. Wijzigingen

 • time2bikevalkenburg behoudt zich het recht voor fietstochten te annuleren of te wijzigen in geval van mechanische pech, terreinomstandigheden, natuurinvloeden, ziekte of welke overmacht situatie dan ook. In andere gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de time2bikevalkenburg na overleg met de deelnemers.

3. Weer

 • Regen of zon? Wat het weer ook wordt de fietstocht gaat vanuit onze kant altijd door. Indien er is sprake is van onweer of noodweer, dan treden wij altijd in overleg met deelnemers. De activiteit kan dan kosteloos verplaatst worden naar een ander tijdstip of dag.

4. Annuleringen / Wijzigingen

 • Annulering of wijzigingen door de deelnemer dient per email te geschieden. De datum waarop het digitale bericht wordt ontvangen, is in deze bepalend. Bij annulering of wijziging is iedere deelnemer de volgende bedragen verschuldigd:
  • Bij annulering of wijziging binnen 48 uur van de overeengekomen vertrekdatum en vertrektijd is 100% van het bedrag genoemd in de bevestiging verschuldigd. Er is op dat moment geen restitutie mogelijk.
  • In alle andere gevallen kan kosteloos worden verplaatst naar een ander tijdstip of dag. Wil je een restitutie van het bedrag genoemd in de bevestiging dan is dat ook mogelijk. Wij storten het bedrag binnen 3 werkdagen terug op jouw rekening.

5. Betaling

 • Het bedrag dient voorafgaand of direct na afloop van de activiteit te worden voldaan. Deze betaling kan worden voldaan middels contant geld of een overboeking via de bank.

6. Weigering

 • time2bikevalkenburg heeft het recht om, zonder opgave van reden, deelnemer(s) te weigeren.

7. Veiligheid

 • Deelname is volledig op eigen risico. De instructie van de begeleider dient te worden opgevolgd.
 • De begeleider is er om u de mooiste weggetjes, fietspaden en plekjes te laten zien, maar kan de (verkeers-)veiligheid niet waarborgen. De contactpersoon van de groep is verantwoordelijk voor het uitdragen van de algemene voorwaarden die gelden bij time2bikevalkenburg aan alle groepsleden die deelnemen aan de fietstocht.
 • Deelname is enkel toegestaan bij goede gezondheid. De begeleider of time2bikevalkenburg kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor lichamelijk en/of materiele schade geleden door een of meer deelnemers of derden welke ontstaan in verband met het gebruik van (huur)fietsen.
 • Het karakter van een begeleide tocht is geen wedstrijd, maar een tourrit. De begeleider kan, als een groep door snelheidsverschillen uit elkaar valt, niet overal tegelijk zijn en deze kan hiervoor dan ook niet verantwoordelijk gehouden worden.
 • De begeleider zal, voor zover mogelijk, de snelheid aanpassen aan de langzaamste deelnemer in de groep.
 • Bekeuringen zijn altijd voor de deelnemer zelf.
 • Kleine reparaties als lekke banden, gescheurde buitenbanden, kettingbreuk, remblokjes etc. dien je als deelnemer zelf te repareren onderweg.
 • time2bikevalkenburg zorgt voor back-up daar waar geen eenvoudige oplossing voorhanden is.
 • Deelnemer verklaart onderstaande opsomming te begrijpen en te respecteren:
  • Deelnemers aan onze fietstochten dienen gezond en fit te zijn.
  • Je zult als deelnemer onder ALLE omstandigheden je snelheid moeten kunnen aanpassen en je fiets moeten kunnen beheersen.
  • Draag altijd een helm tijdens onze tochten. Geen helm is niet starten.
  • Op elk deel van onze routes kun je tegenliggers, wandelaars en eventueel dieren aantreffen die voorkomen in onze Zuid-Limburgse natuur.
  • Er is altijd kans op omgewaaide bomen, erosiesleuven, losliggende takken, dikke keien, boomwortels en gladde ondergrond.
  • Door veranderende weersomstandigheden kan de bodemstructuur totaal veranderen tijdens onze tochten.
  • Houd ruime afstand van elkaar, zodat je tijdig kunt reageren op gevaarlijke situaties.
  • Houd je ten allen tijde aan de verkeersregels.
  • Nader wandelaars langzaam, veilig en vooral vriendelijk.

8. Schade

 • Elke vorm van schade aan derden of aan eigendommen van derden en time2bikevalkenburg door toedoen van deelnemer is de verantwoordelijkheid van deelnemer. time2bikevalkenburg is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen. De ontstane schade (bewust of onbewust) dient door deelnemer te worden vergoed.
 • Elke vorm van schade aan deelnemer en de eigendommen van deelnemer door derden of time2bikevalkenburg is de verantwoordelijkheid van deelnemer. time2bikevalkenburg is op geen enkele wijze aan te spreken als bemiddelaar of aansprakelijk te stellen.
 • Onder schade wordt ook verlies of diefstal verstaan.

9. Portretrecht

 • De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan time2bikevalkenburg voor openbaarmaking en verveelvoudiging van tijdens of rond de tocht gemaakte foto’s, beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.

10. Persoonsgegevens

 • De door een deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand.
 • Door deelname aan het Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot verwerking en gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer.

11. Toepasselijk recht en forumkeuze

 • Op deze algemene voorwaarden alsmede deelname aan een tocht georganiseerd door time2bikevalkenburg en alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, de ten aanzien van de daaruit voortvloeiende overeenkomsten en deelname aan een tocht georganiseerd door time2bikevalkenburg , zullen in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Zuid-Nederland.